Thủ tục:

Nghiệm thu dự án hoàn thành đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

Lĩnh vực Đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ nghiệm thu dự án hoàn thành quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 05/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014
- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc cơ quan chủ trì nghiệm thu có trách nhiệm mời đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, cơ quan chuyên ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án và đại diện doanh nghiệp tiến hành nghiệm thu dự án hoàn thành.
Nội dung nghiệm thu Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu; xác nhận khối lượng hoàn thành; kiểm tra việc thực hiện dự án theo các quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP và các quy định tại Thông tư này.
- Bước 3: Cơ quan chủ trì nghiệm thu lập biên bản nghiệm thu dự án hoàn thành, có chữ ký của các đại diện tham gia nghiệm thu; mỗi thành viên tham gia nghiệm thu được giữ 01 bản, doanh nghiệp được giữ 02 bản làm căn cứ pháp lý để giải ngân khoản hỗ trợ với Kho bạc nhà nước.
Cơ quan chủ trì nghiệm thu: Quy định tại khoản 13 Điều 3 Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp cơ quan chủ trì nghiệm thu

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ
- Văn bản đề nghị của doanh nghiệp (bản chính);
- Quyết định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán theo thẩm quyền quy định tại khoản 15 Điều 3 Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT;
- Hợp đồng mua bán (trường hợp mua bán hàng hóa);
- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng nhận chất lượng hàng hóa (nếu là hàng hóa nhập khẩu);
b) Số lượng hồ sơ:
03 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc)

Thời hạn giải quyết Cơ quan chủ trì nghiệm thu tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, và thời gian giải quyết tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp.
Đối tượng thực hiện Là tổ chức (Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP).
Cơ quan thực hiện Cơ quan chủ trì nghiệm thu quy định tại khoản 13 Điều 3 Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014
Kết quả thực hiện Biên bản nghiệm thu dự án hoàn thành (do cơ quan chủ trì nghiệm thu lập và thống nhất mẫu sử dụng)
Lệ phí Không có
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn;
- Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

 

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH TUYÊN QUANG