Thủ tục:

Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, gói thầu của đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

Lĩnh vực Đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp và nhà thầu (nếu có) tự nghiệm thu và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung nghiệm thu.
- Bước 2: Sau khi hoàn thành tự nghiệm thu, trường hợp doanh nghiệp cần giải ngân khoản hỗ trợ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp có văn bản đề nghị Cơ quan chủ trì nghiệm thu xác nhận khối lượng hoàn thành hạng mục đầu tư, gói thầu.
- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan chủ trì nghiệm thu kiểm tra và lập biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án.
+ Cơ quan chủ trì nghiệm thu: Quy định tại khoản 13 Điều 3 Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014.
+ Trường hợp hạng mục đầu tư, gói thầu phức tạp về kỹ thuật, cơ quan chủ trì nghiệm thu mời thêm tư vấn chuyên ngành xác nhận khối lượng hoàn thành.

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp cơ quan chủ trì nghiệm thu

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
Văn bản đề nghị nghiệm thu hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án được hỗ trợ: Do doanh nghiệp lập căn cứ nội dụng cụ thể của hạng mục đầu tư, gói thầu đề nghị nghiệm thu.
b) Số lượng hồ sơ:    01(bộ)

Thời hạn giải quyết Cơ quan chủ trì nghiệm thu tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, và thời gian giải quyết tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan chủ trì nghiệm thu nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp.
Đối tượng thực hiện Là tổ chức (Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP).
Cơ quan thực hiện Cơ quan chủ trì nghiệm thu quy định tại khoản 13 Điều 3 Thông tư 05/2013/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014
Kết quả thực hiện Biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án (do cơ quan chủ trì nghiệm thu lập và thống nhất mẫu sử dụng)
Lệ phí Không có
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Xem và tải về ở phần Mẫu đơn, Tờ khai

Yêu cầu

Không có

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn;
- Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.
 

 

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH TUYÊN QUANG